មានអ្វីពិសេសសម្រាប់ដើមឆ្នាំ និងចុងឆ្នាំ

 White Dragon Mobileជាស្មាតហ្វូនពិសេសទើបតែបានបង្ហាញជាផ្លូវការ និងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ បំផុត ។  សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកាត VIP ពិសេស​ដែលទទួលបាន   ពីការទិញម៉ូដែល White Dragon Mobile កាលពីថ្ងៃ 11  ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ជាមួយនឹងយីហោ White Dragon Mobile នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ពិសេស ។

 

image

 

 បើទោះបីជាអតិថិជនមិនមាន VIP កាត ប៉ុន្តែបើគេទិញចាប់ពីបីគ្រឿងទៅក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ពិសេសចាប់ពី 50% ភាគរយផងដែរ  ។  មួយវិញទៀត ម៉ូដែលថ្មីអាចដំឡើង និងមានការផ្លាស់ប្តូរ software នៅពេលទិញស្មាតហ្វូននាះចាប់ពី ថ្ងៃទី 18ខែធ្នូ ឆ្នាំ​  2013 និងចុងខែមករានៅថ្ងៃទី 18ខែមករា ឆ្នាំ 2014 ។

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *