អ្នកគ្រប់គ្រង់ម៉េម៉ូរ៉ីកាតត្រូវបានគេ Hacked

នេះគឺជាបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលបានចោទឡើងគំរាមគំហែងទាំងទំហំផ្ទុកទិន្ន័យទាំង Flash-memory SSDs ក៏ត្រូវបានរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារផងដែរ ។

នៅពេលថ្មីៗនេះ បញ្ហាធំៗចំនួនពីរដែលបានចោទឡើងនោះគឺ Andrew “Bunnie” Huang និង Sean “xobs” ដែលបានវាយលុកបានដោយជោគជ័យពីការលួចទិន្ន័យលើ Flash-memory កាតដែលគេដាក់ ប្រើលើទូរស័ព្ទ ឬក៏កាមេរ៉ាឌីជីថល ។ដោយយោងតាមក្រុមនោះ ម៉េម៉ូរ៉ីកាតនីមួយៗបង្កប់ដោយ បណា្តញគ្រប់គ្រងទិន្ន័យដែលបានរក្សាទុក ។

image

 

សម្រាប់ពេលថ្មីៗ អ្នកបច្ចេកទេស Hacking  បានពណ៌នាពីគុណវិបត្តិរបស់ថាសផ្ទុកទិន្ន័យ Flash-មេម៉ូរ៉ី ដូចជា SSDs ដែលបានប្រើលើ PCនិង eMMC ទូរស័ព្ទជាដើម ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិថីសុវត្ថិ ភាព Huang និង Cross មិនបានចេញមកបកស្រាយមតិលើផលប៉ះពាល់ដល់  Flash-memoryn នោះទេពីព្រោះការវាយប្រហារបានសង្កត់ធ្ងន់លើអ្នកកាន់កាប់មីក្រូគ្រប់គ្រប់គ្រងដែលរៀបចំការដាក់ប្រើលើឧបករណ៍ ។

ប្រភពៈsohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *