សមាជិក HTC បានបន្លំវិក័យប័ត្រក្រុមហ៊ុន

ជនជាតិតៃវ៉ាន់ចំនួនប្រាំមួយរូបដែលជា បុគ្គលិករបស់ HTC បានរួមគ្នាយ៉ាងសំងាត់ក្នុងការព្យាយាម បញ្ចេញពត៌មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន កំឡុងពេលអ្នកដ៏ទៃទៀតស្ងៀមស្ងាត់ ។

ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន HTC&#039 មិនជាពិបាកប៉ុន្មានទេ ។  

ការចោទប្រកាន់សមាជិកទាំប្រាំមួយរូបនេះគឺពីបទបង្ហាញរឿងសម្ងាត់ក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការធ្វើរបាយ​ការក្លែងក្លាយផងដែរនេះដោយយោងតាម The Wall Street Journal  ។

image

អតីតនាយកក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែករចនា Thomas Chien និងសមជិកប្រាំរូបផ្សេងទៀតបានទទួលប្រាក់ យ៉ាងហោចណាស់  1.1 លានដុល្លារ ពីការបន្លំវិក័យប័ត្រ ប៉ុន្តែវាអាចច្រើនជាងនេះ ។

ប្រភពៈ Techradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *