ព័ត៌មាន

Apple លក់ដាច់ iPad ចំនូន 25 លានគ្រឿងក្នុងត្រីមាសទីបួន

ការលក់ Tablet របស់ Apple បានកើនឡើងចំនូន 10% នៅក្នុងត្រីមាសទីបូនក្នុងឆ្នាំ 2013 នេះ ទោះបីជា iPad Mini Retina មានការលក់ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែធ្នូក៏ដោយ ។

 image

យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ Gene Munster of Piper Jaffray Companies បានបង្ហាញថា iPad ត្រូវបានលក់ដាច់ប្រមាណជា 24 ទៅ 25 លានគ្រឿង បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំចាស់វាមានចំនូនត្រឹមតែ 22.3 លានគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Apple រំពឹងទុកថា នៅដើមឆ្នាំ 2014 នេះ iPad Air នឹងលក់ដាច់ក្នុងចំនូនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net