ក្រុមហ៊ុន Apple ដំណើរការ iOS 7.1 ជាផ្លូវការ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1 ត្រូវបានដំណើរការជាផ្លូវការហើយប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍មុននេះ ។ ជាការពិតណាស់ ដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7 នៅមានចំនុច Error មួយចំនួននោះ បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple សម្រចចិត្តក្នុងការបង្កើត iOS 7.1 ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែចុងក្រោយនេះ ។

 image

អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺថា ក្រុមហ៊ុន Apple បានអះអាងថា ចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហា Random Reboot ដែលកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ មកម្ល៉េះ ។

ប្រភពៈ Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *