លេចឭពត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.2

យើងបានដឹងរួចហើយថា បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8 ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រួចមក គេបានសង្កេតឃើញបញ្ហាដូចជា UI ជាដើម ។ បន្ទាប់មក ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បញ្ចេញនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1 ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ។

 image

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសថា សម្រាប់ចុងឆ្នាំ 2014 នេះ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.2 នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 9 នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះ ។

ប្រភពៈ Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *