របៀប Clear Default របស់កម្មវិធី

ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវក្នុង Settings ។

image 

បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកត្រូវចុចលើ​ Applications ​

 image

ចុចលើ Manage Applications

 image

ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវស្វែករកកម្មវិធីណាមួយអ្នកចង់ clear default របស់វា។ Ex ជ្រើសរើសកម្មវិធី Google Voice។

 image

ចុច​ប៊ូតុង​  Clear defaults ​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​។

 image

នៅពេលនេះលោកអ្នកអាច Clear defaults របស់កម្មវិធីបានហើយ លើក​ក្រោយ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់ដំណើរការវាម្ដងទៀតវានិង​លេច​ឡើង​ម្តង​ទៀត​ឲ្យអ្នកជ្រើសរើស៕ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *