ក្រុមហ៊ុន Apple ឈប់ផ្តល់ Security សម្រាប់ OS X 10.6 Snow Leopard

ជាការពិតណាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS X 10.6 Snow Leopard ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ 2009 មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ គេមិនទាន់ឃើញថា SSL Security នៅមិនទាន់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ រហូតមកដល់ពេលនេះវាមានតែជំនាន់ Lion 10.7 តែប៉ុណ្ណោះ ។

 image

តាមទំលាប់ចាស់ ក្រុមហ៊ុន Apple តែងតែផ្តល់ Security មក OS X ជំនាន់មុនសិនមុនពេលដែលវាចេញ Version ថ្មី ។ ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះ មានបញ្ហាមួយចំនួននៅលើ Safari Browser ត្រូវបានកើតឡើង ឬក៏មិនទ្រទ្រង់នៅលើ Snow Leopard ។ បើតាមតួលេខបានឲ្យដឹងថា អ្នកប្រើប្រាស់ Mac Snow Leopard 10.6 មានចំនួន 19% ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Mac Snow Leopard 10.7 មានចំនួន 16% ។

ប្រភពៈ Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *