ក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងដាក់លក់ Tablet តម្លៃ $200 ក្នុងឆ្នាំនេះ

យោងទៅតាមសារពត៌មានរបស់ Indiatimes បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានគម្រោងដាក់លក់ Windows Tablet ដែលមានតម្លៃថោក និងមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង $200 ។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Dell, HP និងរោងចក្រក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាផងដែរដូចជា Karbonn និង Lava ដែរសម្រាប់ផលិតផលថ្មីនេះ ។

 image

យោងទៅតាមតួលេខនៅក្នុងខែមិនាឆ្នាំ 2014 នេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានលក់ដាច់ Tablet បានតែចំនួន 4 លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលដែល Android Tablet បានលក់ដាច់ចំនួន 121 លានគ្រឿង និង Apple Tablet មានចំនួនដល់ទៅ 70 លានគ្រឿង ។

អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថា នៅពេលដែល Windows Tablet នេះលក់តម្លៃប្រហែលជា $200 នោះអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននឹងងាកមកប្រើប្រាស់វាវិញជាក់ជាមិនខាង ។

ប្រភពៈ Microsoft

Microsoft will be the sub-$ 200 tablet computer this year

ក្រុមហ៊ុន  Microsoft នឹងដាក់លក់ Tablet តម្លៃ $200 ក្នុងឆ្នាំនេះ

យោងទៅតាមសារពត៌មានរបស់ Indiatimes បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានគម្រោងដាក់លក់ Windows Tablet ដែលមានតម្លៃថោក និងមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង $200 ។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Dell, HP និងរោងចក្រក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាផងដែរដូចជា Karbonn និង Lava ដែរសម្រាប់ផលិតផលថ្មីនេះ ។

7587-Dell-Latitude-10-Windows-8021-7176-

យោងទៅតាមតួលេខនៅក្នុងខែមិនាឆ្នាំ 2014 នេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានលក់ដាច់ Tablet បានតែចំនួន 4 លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលដែល Android Tablet បានលក់ដាច់ចំនួន 121 លានគ្រឿង និង Apple Tablet មានចំនួនដល់ទៅ 70 លានគ្រឿង ។

អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថា នៅពេលដែល Windows Tablet នេះលក់តម្លៃប្រហែលជា $200 នោះអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននឹងងាកមកប្រើប្រាស់វាវិញជាក់ជាមិនខាង ។

ប្រភពៈ Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *