ក្រុមហ៊ុន​ Apple លក់​ iPad Air ស៊េរីជាមួយនឹងតម្លៃថ្មី

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញនូវ iPad Air ស៊េរីថ្មីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការចំនេញប្រាក់ជាងមុន មានការធានាជូនមួយឆ្នាំ ហើយថ្មក៏ត្រូវបានកំណែទម្រង់ថ្មីផងដែរ ។ នៅលើ Online Store របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់លក់ iPad Air ថ្មីនេះក្នុងតម្លៃ 419 ដុល្លារអាមេរិចសម្រាប់ 16GB និង តម្លៃ ៥០៩ ដុល្លារអាមេរិចសម្រាប់ 32GB ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំនេញប្រាក់ពី 80 ដុល្លារអាមេរិចទៅ 90 ដុល្លារអាមេរិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹង iPad កាលពីមុន ។

 image

ប្រភពៈ Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *