ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Nokia សហការជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូរហើយ

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Nokia និងក្រុមហ៊ុន Microsoft បានផ្ញើរអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអំពីចំណងមិត្តភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះ ។

 image

យោងទៅតាមពត៌មានមួយចំនួនបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានសន្យាថា នឹងបង្កើតកម្មវិធីថ្មីៗសម្រាប់ Microsoft Mobile និងបង្កើតនូវ Map ថែមទៀតផង ។ ចំនែកការចរចារវិញ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចំណាយលុយ $1000 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងនៅលើការងារមួយនេះ ។

ប្រភព៖ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *