ក្រុមហ៊ុន Google ចំនាយលុយជិត 130 លានដុល្លារអាមេរិចប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Google បានបរិច្ចាកលុយផ្ទាល់ខ្លូនដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់ 130 លានដុល្លារអាមេរិចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Flatiron Health បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានវិភាគទៅលើចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីក ។

 image

គូរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីពេលមុននេះក្រុមហ៊ុន Google ក៏បានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍កម្មវិធីតាមដានសុខភាពដូចជាសិក្សាទៅលើ DNA និងបង្កើតកម្មវិធីទាក់ទងនឹងសុខភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាបរងជាដើម ។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ខែកញ្ញា ក្រុមហ៊ុន Google ក៏បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Calico ដើម្បីរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅកាន់តែមានអាយុវែងជាងមុនជាដើម ។

ប្រភព៖ PCWorld VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *