ព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព Archos Smart Home System

 

ថ្មីៗនេះដែរ​ក្រុមហ៊ុន Archos បានធ្វើការ​ដាក់លក់​នៅ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី Archos Smart Home system ដែលជា​ឧបករណ៍​សំរាប់​ត្រួតពិនិត្យ និង​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​បរិវេន​នៅផ្ទះ​របស់លោក​អ្នក។ Achos Smart Home starter kit ត្រូវបាន​រចនា​ឡើងជា​ពិសេស​ដោយបាន​បំពាក់​មក​ជាមួយនិង​កាមេរ៉ា តូចៗចំនួន​ពីរ​ជាមួយ movement tagពីរ និង weather tagចំនួន​ពីរ​ដែល​លក្ខណៈ​នេះ​និង ផ្តល់នូវ​ភាពងាយស្រួល​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់។ ជាពិសេស​ទៅទៀត​នោះ Archos Smart Home បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយនិង Monitor ក្នុង​ទំរង់ Archos Smartplug សំរាប់​ត្រួតពិនិត្យ​ពន្លឺ និង Achos Motion Ball សំរាប់​ការពារ​រំ​ញ័រ៕image

ប្រភព៖  Archos