ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្តូរ Google ទៅជា​ Search Option នៅលើ Lumias

image

ថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានធ្វើការ​ប្រកាស់​នូវ​ឧបករណ៍​របស់​ពួកគេ​នៅក្រោម​ឈ្មោះ Brand Nokia Lumia  ហើយ​នាពេល​នេះដែរ​មាន​របាយការណ៍​មួយ​ដោយ Vergeបានអោយដឹងថា​ក្រុមហ៊ុន​បានធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ Googleដែលជា default search provider នៅលើ​ឧបករណ៍​ទាំងនេះ។ដែល​ឧបករណ៍​ទាំងពីរ​នេះ​រួមមាន​ម៉ូ​ដែល Nokia Lumia 930 និង​ម៉ូ​ដែល Nokia Lumia 630។

ការកែប្រែ​នេះ​និង​កើត​មានតែ​លើ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ដែល​ដំណើរការ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Phone 8.1  តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​បានធ្វើការ update ទៅកាន់ Windows Phone 8.1 ក៏​អាចធ្វើ​ការប្តូរ​ទៅ​search engine ទៅ Google ជា​Defaultបានដែរ។

កាលពីមុន​ឧបករណ៍​ជំនាន់ Lumia តែងតែ​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ Bing របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft  ជា default search engine នៅលើ​ប៊ូ​តុង​search  ប៉ុន្តែ​នាពេលនេះ​អ្នក​អាចធ្វើ​ការកំណត់​យក Google ជា default search នៅក្នុង Internet Explorerសម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ទាំងពីរ​ម៉ូ​ដែល​នេះ៕

ប្រភព៖   The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *