តើ Custom Recovery នៅលើ Android ជាអ្វី?

ជាទូទៅគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ​ Android ទាំងអស់គឺមាន Custom Recovery សម្រាប់ធ្វើការ Restore នូវឧបករណ៍ស្មាតហ្វូនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ Factory Setting ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ Update OS និង Diagnostic Tasks ផ្សេងទៀតផងដែរ។

 image

Android Stock Recovery

នៅពេលដែលអ្នក Boot ទៅកាន់ Recovery System សូមជ្រើសរើស Factory Reset ដើម្បីលុបទិន្នន័យទាំងអស់។

 image

Custom Recovery Basic

Custom Recovery គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការ Recovery នូវរាល់ទិន្នន័យ និងធ្វើឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់លោកអ្នកវិលមកកាន់ភាពថ្មីវិញ។ កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា ROM MANAGER ។

 image

លោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ WTRP សម្រាប់ធ្វើការ Recovery System ផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *