៨ ហេតុផលដែលអ្នកត្រូវតែតម្លើង​CyanogenMod នៅលើឧបករណ៍ Android របស់លោកអ្នក

CyanogenMod គឺជា ROM សម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ Android របស់លោកអ្នក។ ពេលនេះយើងនឹងប្រាប់ពីហេតុផលថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែតម្លើង CyanogenMod នៅលើស្មាតហ្វូន ឬតេប្លេតរបស់លោកអ្នក? –       Up-to-date, Stock Android CyanogenMod…

Continue Reading