វិធីសាស្ត្រក្នុងការ Record Android Device Screen នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 KitKat

នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 KitKat បានបន្ថែមនូវមុខងារ Screen Recording សម្រាប់បង្កើត Video Recordings ដែលអាចបង្ហាញកម្រិត MP4 ផងដែរ។

តំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅដោនឡូត SDK ពី Google Android Developers Websites។

image

បន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវធ្វើការ Extract File នេះ។ ចុច Shift ឲ្យជាប់ Right-Click នឹងរើសយក Open Command Windows Here។

 image

បន្ទាប់មកវាយពាក្យថា adb devices សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ Android Device ។

 image

ដើម្បីធ្វើការថតចុច adb shell screenrecord /sdcard/example.mp4 ដើម្បីធ្វើការ​ Record Video។

 image

នៅពេលដែលលោកអ្នកថតចប់ហើយ ចុច Ctrl + C ដើម្បីធ្វើការ Stop Recording ។ ពេលនោះវានឹងរក្សាទុកនៅលើ Internal Storage របស់លោកអ្នក។

 image

Default Settings នឹងបានត្រឹមតែ 4MPs ឬមានរយៈពេលតែ បីនាទីនោះទេ។ លោកអ្នកអាចវាយ adb shell screenrecord –help

 image

លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីបានផងដែរ។

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *