ក្រុមហ៊ុន Apple កែប្រែ iOS ដើម្បីឱ្យទាន់វេទិការ WWDC 2014​ ខែក្រោយ

ក្រុមហ៊ុន  Apple បានចំណាយពេលដើម្បីវេទិការ  WWDC 2014​  ដោយផ្តោតកាយយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ជាមួយប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 8 ដែលយកគំរូដើមពី iOS 7 មករចនាកែប្រែ និងបន្ថែមនូវលក្ខណៈថ្មីពិសេសបន្ថែមទៀត។

 នេះមានន័យថាវាជាការរចនាក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ និង Update ថ្មីនាំមកនូវគុណភាពពិសេសជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

image

ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 8 មានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបំលាស់ប្តូរលើ Mac ដែលក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែ Update ថ្មីជាមួយកម្មវិធីស្កែន Apple&#039s Touch ID។

ម៉្យាងទៀត មិនមានពណ៌មានណាមួយបានបន្ថែមពីព្រឹត្តការណ៍បង្ហាញ iPhone 6 នៅលើ វេទិកា WWDC នោះទេ ប៉ុន្តែមានពណ៌មានបង្ហើបពីឧបករណ៍ថ្មី Wearable នឹងប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 8 ។ មិនដឹងថា វាជាប្រភេទ iWatch ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS 8 នោះឬយ៉ាងណាសូមរង់ចាំពត៌មានបន្ទាប់។

ប្រភពៈ Tech Ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *