រូបភាពសមាសភាគល្អិតរបស់ IPad Air 2

អ្នកប្រាកដជាបានដឹងពត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូដែល iPad Air 2 ថ្មី។ រូបភាពថ្មីមួយដែលចែកចាយដោយគេហទំព័រ French Apple news website iPhonote (Google Translate) បានបង្ហាញពីសមាសភាគផ្សំផ្សេងៗរបស់ម៉ូដែលថ្មី iPad Air 2 ។

សមាសភាកតូចៗទាំងនោះជាបំណែកផ្នែកតូចៗក្នុងដំណភ្ជាប់ GPS antenna Microphone  និង Wi-Fi module។ ពត៌មានចចាមអារាមពីមុនបានបង្ហាញពី Front panel  និង Rrear shell។ រូបភាពទាំងនេះគឺជាសមាសធាតុថតបានពិតពីការរើមើលគ្រឿងក្នុងរបស់ IPad  Air 2។

 

image

iPad Air 2 GPS antenna                                                                               microphone                                          WiFi module

នៅលើគេហទំព័របានបង្ហាញពីរូបភាព iPad Air 2 និង iPad Air។ iPad Air&#039s GPS ថ្មីក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មី។

ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសផលិតផលថ្មី iPad Air 2 ជំនាន់ថ្មីRetina ។ របាយការ Re/codeបានអៈអាងថាក្រុមហ៊ុន Apple បានរៀបគម្រោងបង្ហាញ IWatch នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះផងដែរ។

 

ប្រភពៈTecha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *