កម្មវិធីSunrise Calendar v1.2លើទូរស័ព្ទប្តូរ Support

អ្នកប្រើទូរស័ព្ទស្មាតទូរស័ព្ទច្បាស់ជាដឹងថា មានកម្មវិធីទូរស័ព្ទជាច្រើននៅក្នុង Google Play ដែលអ្នកអាចធ្វើការទាញយកបាន ហើយថ្មីៗនេះមានកម្មវិធី Sunrise Calendar ផងដែរ។ កម្មវិធីនេះបានសំអាត Interface និងផ្នែក Widget ច្បាស់ជាងមុន ថែមទាំងអាចប្រើ Plugins ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាអាចមានដំណើរការនៅលើ Account របស់ Google  និង  iCloud ។

image

Sunrise គឺជាកម្មវិធីថ្មីដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់បំផុត ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនួញគេមិនប្រើកម្មវិធីរបស់  Google Apps នោះទេ។ ប៉ុន្តែពេលនេះ មានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកអាច Plug Account ការងារ និងដាក់ការកំណត់ជាមួយនឹង Whatnot ដោយឥតគិតថ្លៃទៀតផង។

 

ប្រភពៈ Tech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *