ក្រុមហ៊ុន Samsung ពិតជាធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន Huawei​អស់សង្ឃឹម

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបង្កើតប្រព័ន្ធដំណើរការផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់ស្មាតទូរស័ព្ទ។ ប្រព័ន្ធដំណើរការនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Huawei&#039 ចាប់អារម្មណ៍ហើយមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់។​

ប្រព័ន្ធដំណើរការនោះមានឈ្មោះថា Tizen ដែលពេលនេះមានការពន្យាពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Huawei លោក  Richard Yu បានផ្តល់បទសំភាសន៍ជាមួយ  Wall Street Journal ថាពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Huawei&#039 គ្មានឱកាសបានប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការនេះទេ។

image

លោកបានបញ្ចាក់បន្ថែមទៀតថា វាពិតជាមានការរាំងស្ទៈដំណើរការផលិត សូម្បីតែស្មាតទូរស័ព្ទចិនក៏ផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការWindows Phone អស់ដែរ។ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Phone មានដំណើរការយឺត និងទទួលជោគជ័យលើទីផ្សារទើបចងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដំណើការ។

បែបនេះក្រុមហ៊ុនស្មាតទូរស័ព្ទ Huawei ប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ជាខ្លាំង។ សូមបញ្ចាក់ថា ក្រុមហ៊ុនស្មាតទូរស័ព្ទ Huawei ជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយដែលបានឈានជើងចូលប្រភពផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការរីកចំរើនសន្សឹមៗ។

ប្រភព៖ Huawei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *