ព័ត៌មាន

Instragram បង្កើតកម្មវិធីដើរលើវីដេអូរ Clip[Update]

Instragram បង្កើតកម្មវិធី Hyperlapse​ ថ្មីអាចឱ្យអ្នកបង្កើតស៊ីនេម៉ាទិច Time-lapse លើវិដេអូជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ស្មាតទូរស័ព្ទរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកបំលែងវាជា Clip ហើយចែកចាយទៅកាន់មិត្តភក្តិ។

​បើអ្នកពិតជាចង់ឃើញកម្មវិធីនេះមានដំណើរការ អ្នកអាចសាកថតវីដេអូររត់ចំនួន 60 វិនាទី ហើយកម្មវិធីនេះនឹងបំលែងវីដែអូរបស់អ្នកឱ្យដូចជា Michael Bayចឹង។

image

Instragram បានបន្ថែមថាគន្លឹៈធម្មតាតែថ្មី ជាមួយនឹងដំណើរការបំលែងវីដែអូដោយគ្រាន់តែចុច Clicks ចំនួនពីរ ឬបីដង ហើយអ្នកអាចចែកចាយទៅកាន់មិត្តភក្តិ ឬអ្នកដែលបាន Follow អ្នកនៅតាមបណ្តាញសង្គម។

image

Hyperlapse ជាកម្មវិធីថ្មីដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់បានពីពេលនេះទៅហើយ ប៉ុន្តែបានសម្រាប់តែលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ហើយមិនទាន់មានការប្រកាសថា អាចប្រើបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។ អ្នកអាចមើលវិដេអូសាកល្បងនៅក្នុង Instagram&#039s blog

ប្រភពៈ Instagram&#039s blog