វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្ហាញ Owner Information នៅលើ Lock Screen នៅលើស្មាតហ្វូន Android របស់លោកអ្នក

image

នៅពេលដែលលោកអ្នកបាត់បង់នូវ Android Device របស់លោកអ្នក លោកអ្នកតែងតែចង់បាននូវពត៌មានទាំងនោះត្រលប់មកវិញ។ ពេលខ្លះលោកអ្នកគួរតែបង្ហាញនូវ Contact Information របស់លោកអ្នកនៅលើ Lock Screen ធ្វើដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់រើសបាននោះគេនឹងអាចធ្វើការ​ Contact មកកាន់លោកអ្នកវិញ។

ពេលនេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Nexus 7 ដើម្បីធ្វើតេស្តជាឧទាហរណ៍សម្រាប់លោកអ្នក។

នៅលើ Home Screen សូមលោកអ្នកធ្វើការ Drag Down នូវ Notification Bar និងចុច Settings ។

 image

នៅលើ Settings Screen ដែលនៅខាងក្រោម Personal ចុច Security ។

 image

នៅលើ Screen Security Section ចុចនៅលើ Owner Info ។

 image

ចុចនៅលើ Contact Information នៅលើ Owner Info Screen បន្ទាប់មកចុចសញ្ញាព្រួញតូចនៅលើ Keyboard ។

 image

សូមលោកអ្នកបា្រកដថា លោកអ្នកបានធីកយក Show Owner Info on Lock Screen បន្ទាប់មកចុចនៅលើ Back Button ដើម្បីត្រលប់ទៅកាន់ Security Screen ។

 image

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាន Device លោកអ្នកដំណើរការនោះ ចុចនៅលើ Power Button និងធ្វើការចុចធីកនៅលើ Power Button instantly Locks ។

 image

សម្រាប់ពេលក្រោយនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការ Lock Screen ពេលនោះ Contact Information នឹងបង្ហាញនៅលើ Lock Screen របស់លោកអ្នក។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *