កម្មវិធី Wear Apps Tracker Nជូនដំណឹងគ្រប់ប្រភេទរហ័សទាន់ចិត្ត

កាន់តែពិសេសជាមួយនឹងកម្មវិធីលើ Wear ថ្មី ដែលអ្នកអាចធ្វើការដំឡើង Update ឬលុបចោលបាន។ អ្នកប្រាកដជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើ Tubes ដែលជួបបញ្ហាមិនចេះចប់ ព្រោះវាមានការគាំងសារនៅពេលដែលកម្មវិធី  Sync របស់អ្នកមិនមានដំណើរការ។ ]

ពេលនេះកម្មវិធី Wear Apps Tracker បានមកដល់ហើយ។ កម្មវិធីនេះ ជំនួយអ្នកដោយលោតជាសារបញ្ចូនដំណឹងពីកម្មវិធីដែលអ្នកបានតម្លើង។ អ្នកអាច Pop Up កាតលើនាឡិការដើម្បីបញ្ចាក់អ្នកពេលវាត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី ឬUpdate ដោយត្រូវការបំពេញឈ្មោះផងដែរ។

imageimageimageimage

សម្រាប់ការ បញ្ឈប់ការដំឡើងអ្នកអាចទទួលបានការជូនដំណឹង ប៉ុន្តែដើម្បីជាការប្រសើរមិនចាំបាច់ Uninstall វានោះទេ។

ប្រភពៈ Wear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *