ព័ត៌មាន

អស់កង្វល់ពេលអ្នកវង្វេងរកទូរស័ព្ទមិឃើញជាមួយកម្មវិធី Find My Phone

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់មានបញ្ហាបាត់ទូរស័ព្ទ ឬវង្វេងដៃដាក់កន្លែងណាមួយ។ តែពេលនេះអ្នកលេងសៀករហ័សកម្មជាមួកម្មវិធី Find My Phone។ វាមានដំណើរការល្អបំផុតប្រនៅពេលស្មាតនាឡិការបស់អ្នកបានបន្ថែមសម្លេង Alert ។

វាអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ស្មាតទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ វាមិនមានការលំបាកខ្លាំងក្លាណាស់ណាទេ ក្នុងការកំណត់ការរក។ អ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Setting ក្នុង Alarm Setting ហើយ Fade-In វា ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន Alarm ជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើស ហើយបើអ្នកចង់បានដំណើរកាន់តែពិសេសអ្នកចំណាយត្រឹមតែ   0.99 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បី Update ដំណើរការវាឱ្យកាន់តែពិសេស។

imageimageimage

ចាប់ផ្តើមរកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែ Tap បញ្ចូននោះវានឹងបញ្ចូនទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្មាតទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយ Tap Stop វានឹងបញ្ឈប់ការបញ្ចូនទំនាក់់ទំនងរកនាឡិការរបស់អ្នក។ ក្រោយមកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹងរោទន៍បន្លឺសម្លេងឡើង ងាយរកបំផុត។

 

ប្រភព៖ Wearable