ក្រុមហ៊ុន Google បន្តកិច្ចការថ្មីលើ Chip

ក្រុមហ៊ុន Google បានធ្វើការសិក្សារបន្ថែមលើ Android Wear របស់ខ្លួនដើម្បី Robots ដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាបន្ទៈ Chip ។

Hartmut Neven ជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មមកពីក្រុម​ Google&#039s Quantum Artificial Intelligence បានប្រកាសថាទីកន្លែងពិសោធន៍បានដាក់ដំណើរការ Hardware ថ្មីដោយបានបន្ថែមបន្ទៈ Chip ។

លើ Hardwear នៃផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នឹងសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវ John Martinis  និង   UC Santa Barbara ដ៏ទៃផ្សេងទៀត។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរក្រុមបានរចនាថ្មី ដើម្បីបន្ថែមបន្ទៈ Chip និងប្តូរប្រព័ន្ធដំណើរការ។

image

ក្រុម Quantum AI ក៏បានកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Google នឹងបន្តការស្រាវជ្រាវបន្ថែមជាមួយ D-Wave. D-Wave  ដោយពួកគេទើបតែបានសាកល្បងលើកូនបន្ទៈChip មួយ។

ប្រភព៖ Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *