ចាំសាកល្បងកម្មវិធី Map របស់ Nokia នៅចុងឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ

 

កម្មវិធីថ្មីមកដល់ទៀតហើយ ជាមួយស្មាតទូរស័ព្ទរបស់ Nokia ដែលអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីផែនទីថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃលើស្មាតទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍ Tablet ផងដែរ​ ដែលវាពិសេសត្រង់ Platform ថ្មីកាន់តែពិសេសអាចប្រកួតប្រជែងបានកាន់តែខ្លាំង។

យោងតាមប្រភពពត៌មានលើ The Wall Street Journal បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងបំពាក់បំប៉នកម្មវិធីថ្មីនៅចុងឆ្នាំនេះ។

image

ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចាក់ថា​ ខ្លួនមិនមែនផ្តោតសំខាន់លើតែ Platform ថ្មីរបស់ Microsoft&#039s Windows Phone 8 នោះទេ តែកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើនទៀតកំពុងតែផលិតដើម្បីតម្រូវតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS  និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលអ្នកអាចទាញយកបានដោយឥតគិតថ្លៃពីក្នុង Apple&#039s App Store  និង Google Play ។

ប្រភព៖Nokia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *