ក្រុមហ៊ុន Motorola ពង្រឹងកម្មវិធីលើម៉ូដែល Moto X

ពេលថ្មីៗនេះ មានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងលើផលិតផលស្មាតទូរស័ព្ទទាំង Hardwar  និង Software កាន់តែពិសេស។ ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Motorola ក៏បានពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនបន្ថែមផងដែរ។ Motorola&#039s Punit Soni បានអៈអាងថា លក្ខណៈថ្មីត្រូវបានរៀបចំបញ្ចូលលើឧបករណ៍ជំនាន់ចុងក្រោយ។

 

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបានបង្ហាញពីម៉ូដែលចុងក្រោយ Moto X នោះ ហើយក៏បានលើកបញ្ចាក់ពី Moto G និង  Moto E ។  Moto G និង Moto  E មិនទាន់មានកម្មវិធីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសំលេងនោះទេ។

image

 

បើសិនបើអ្នកមាន Moto X អ្នកនឹងអាច Updated Moto Voice ដែលជាកម្មវិធីបច្ចកវិទ្យាថ្មី។ កម្មវិធីនេះបាន Update រួចរាល់នៅក្នុង Play Store តម្រូវជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ Moto G។ បន្ទាប់ពីបាន Update កម្មវិធីរួចទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹងមើលទៅមានលក្ខណៈដូចជា Active Display ដែលត្រូវបានគេរៀបឈ្មោះឱ្យថា “Moto Display” ។

ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់ថាវាប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាសូមមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

ប្រភព៖Motorola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *