ព័ត៌មាន

ស្មាតនាឡិការរបស់ Samsung បាន Update កម្មវិធីកាន់តែទាក់ទាញ

 អ្នកដំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន Google បានធ្វើការ Update កម្មវិធី Android Wear ។នាពេលថ្មីៗ Gear Live ទទួលបានការ Update ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Wear Version 4.4W.1 ដែលបានជួយសម្រួលលក្ខណៈបង្ហាញ និងផ្លាស់ប្តូរ Interface របស់នាឡិការជាមួយកម្មវិធី Google Maps Navigation ថែមទាំងបានបន្ថែមមុខងារ Alarm កាន់តែពិសេស។

image

ការ Update ជាមួយកម្មវិធី OTA​ អ្នកអាចប្រើ Custom Recovery ឬចង់ Sideload ដោយទាញយកពី ADB ដោយអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី ហើយ Update ZIP ។

 imageimageimageimageimage

អ្នកថែមទាំងអាចធ្វើការជ្រើសរើស គោលដៅបានមិនថា​អ្នកកំពុងបើកបរ កំពុងជិៈកង់ កំពុងដើរ ឬកំពុងតែស្ថិតនៅទីកន្លែងសាធារណៈណាមួយ ។

 

 imageimageimageimageimageimage

 Version 8.3 ត្រូវបាន Update លើកម្មវិធី Google Maps ហើយវាថែមទាំងបន្ថែមមុខងារលំញ័រ ដែលអាចឱ្យអ្នកដឹងបានកាន់តែងាយស្រួលដោយមិនចាំបាចចំណាយពេលលើកទូរស័ព្ទអ្នកទៀតនោះទេ។

ប្រភព៖ Android Wear