ព័ត៌មាន

វិធីសាស្ត្រក្នុងការ Close/Stop កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការនៅលើ Android Device (Nexus 7)

image

នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចនៅលើ Home Screen Button ឬ Switch ទៅកាន់កម្មវិធីផ្សេងទៀត នោះកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងតែបើកនៅមិនទាន់បិទនោះទេ ។ ពេលនេះយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់នូវ វិធីសាស្ត្រក្នុងការ Close/Stop កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការនៅលើ Android Device (Nexus 7)។

តំបូង Touch នៅត្រង់ ផ្នែកខាងស្តាំនៃ Navigation និង Status Bar នៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់។

 image

ចុចលើ Settings ។

 image

នៅលើផ្ទាំង Settings ចុចត្រង់ Apps ។

 image

សូមជ្រើសរើសនូវ App នៅក្នុង List ដែលលោកអ្នកចង់ Close/Stop ។

image

បន្ទាប់មកចុចនៅលើប៊ូតុង Force Stop ។

 image

បន្ទាប់មកចុចនៅលើ ប៊ូតុង OK ។

 image

ពេលនេះលោកអ្នកនឹងឃើញថា កម្មវិធីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទ។

 image

ពេលនេះ លោកអ្នកអាចបិទកម្មវិធីប៉ុន្មានក៏បានស្រេចតែចិត្តរបស់លោកអ្នក។