ចំណាយលុយមហាសាលទិញទូរស័ព្ទ iPhone តើអ្នកមានបានសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសពណ៌ឬទេ?

ក្នុងការជ្រើសរើសទូរស័ព្ទ អ្នកប្រាកដជាមិតផ្តោតសំខាន់តែលើ ភាពស្រស់សង្ហារ និងលក្ខណៈទូរទៅ ឬក៏លើប្រព័ន្ធដំណើរការប៉ុណ្ណោះទេ។ពណ៌ក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវតែគិត។បើអ្នកជ្រើសរើសពណ៌ខុសនោះ វានឹងឆាប់សាុំ ហើយបានមួយរយៈអ្នកនឹងលែងចង់ប្រើវា។

 ក្នុងការជ្រើសរើសពណ៌ តាមធម្មតាទាល់តែអ្នកដឹងថាទូរស័ព្ទដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើនោះមានប៉ុន្មានពណ៌

សម្រាប់ឱ្យអ្នកជ្រើសរើស។

…………………….តើពណ៌មួយណាដែលជាចំណូលចិត្តរបស់អ្នក?………………………………………………..

ខាងក្រោម គឺជាម៉ូដែលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអ្នកជាមួយនឹងការរៀបរាប់ពណ៌ដើម្បីឱ្យអ្នកងាយស្រួលមុននឹងធ្វើការ

សម្រេចចិត្តទិញ៖

image

 

IPhone 6  Plus មាន៖               iPhone 6 មាន៖                                  iPhone 5S មាន៖                                       iPhone 5C មាន៖

ពណ៌ប្រាក់                                 ​   ពណ៌ទឹកប្រាក់                                       ពណ៌ទឹកប្រាក់                                                  ពណ៌ស

ពណ៌មាស                                    ពណ៌មាស                                              ពណ៌មាស     ​​  ​                                                ​​ពណ៌ផ្កាឈូក

ពណ៌ប្រផេះ                                  ពណ៌ប្រផេះ                                             ពណ៌ប្រផេះ                                                     ពណ៌លឿង

                                                                       ​   ​ ​                                                                                                                   ពណ៌លឿង

                                                                                                                                                                        ពណ៌ខៀវ និងពណ៌បៃតង៕

image

សរុបមក បន្ទាប់ពីអ្នកបានដឹងពីពត៌មានខ្លៈៗពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូដែលសំខាន់ៗមានប៉ុន្មានពណ៌ហើយនោះ យើងសង្ឃឹមថា អ្នកប្រាកដជាធ្វើការជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវ៕

image

ប្រភព៖ Tech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *