ព័ត៌មាន

ម៉ូដែល G Watch និងម៉ូដែល G Watch R នាឡិការថ្មីដ៏ពេញនិយម

ក្រុម HP-developed បានដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ webOS  លើទូរទស្សន៍ហើយពេលនេះវាបានស្ងាត់មួយរយៈកាលហើយ។ប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមហ៊ុន LG បានចាត់ចែងដាក់ដំណើរការវាលើស្មាតទូរស័ព្ទម្តង។

image

ក្រុមហ៊ុន LG បានទិញ Software ពីក្រុមហ៊ុន   HP និងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េប្រើលើនាឡិការ webOS LG។វ៉ិបសាយThe Verge បានបង្ហាញពីររូបនាឡិការ LG&#039s cartoon Bean Bird ដែលយកមកពី webOS TV​។

image

ក្រុមហ៊ុន LG បានផលិតនាឡិការចំនួនពីរគ្រឿងគឺម៉ូដែល G Watch  និងម៉ូដែល G Watch Rដែលម៉ូដែលទាំងពីរនេះសុទ្ធតែប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Wear OS។

ប្រភព៖Google