ព័ត៌មាន

វិធីសាស្រ្តក្នុងការលុប App ចេញពី Recent Apps List នៅលើ Android

 image

ចំពោះកម្មវិធីដែលយើងបានបើកច្រើននៅលើ Windows ប្រសិនបើយើងចង់បិទវានោះភាគច្រើនយើងប្រើ Alt + Tab ដើម្បីជ្រើសរើសកម្មវិធីណាមួយដើម្បីបិទវា។ ពេលនេះយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការបិទ Recent Apps នៅលើ Nexus 7 ឬ Galaxy S4 ។

តំបូងចុចនៅលើ “Recent Apps” button និងរើសយកពាក្យ “Remove From List”

 image

បន្ទាប់មកអ្នកអាចលុបវាបានដោយងាយស្រួល។

 image

សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 ឬ ស៊េរីលើនេះ អ្នកគ្រាន់តែចុច Home Button ឲ្យជាប់ទាល់តែវាបង្ហាញ “Recent Apps” បន្ទាប់មកជ្រើសរើស “Remove From List”