A L T R O Z   N E W S

Apple iOS 8.1 បន្ត Update ដោយដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 20ខែតុលា

ក្រុមហ៊ុន Apple’s បានធ្វើសន្និសិទ្ធកាសែតកាបពីម្សិលមិញ​ដោយលើកឡើងពី កម្មវិធីថ្មី...

Samsung Galaxy Note Edge មានគុណភាពមិនចាញ់ Samsung Galaxy Note 4​

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់លក់ម៉ូដែលថ្មី ជាផ្លូវការ...

Android 5.0 Lollipop ត្រូវបាន Update លើម៉ូដែល Nexus 5 និងNexus 7គួរឱ្យទាក់ទាញ

  ក្រុមហ៊ុន Google ទើបតែបានបង្ហាញរូបភាព  updated...