ហាង Angkor Meas Phone Shop ផ្តល់ការបង់រំលោះទូរស័ព្ទពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានហាងលក់ទូរស័ព្ទជាច្រើន ហើយហាងលក់ទូរស័ព្ទទាំងនោះបានដាក់លក់បញ្ចុៈតម្លៃ ឬបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីអតិថិជន។ សម្រាប់ហាង Angkor Meas Phone Shop បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទិញចំណាប់អារម្មណ៍ដោយផ្តល់សេវាកម្មបង់រំលោះពិសេស។

 

តើលោកអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណា?
អាចបង់រំលោះអាត្រាកាប្រាក់ទាបបំផុតរយះពេល១២ខែ
Galaxy Note4=$659 (បង់រំលោះ@ $64ក្នុង១ខែ)
Galaxy Note4 LTE=$695 (បង់រំលោះ@ $67ក្នុង១ខែ)
Galaxy Note3=$505 (បង់រំលោះ@ $49ក្នុង១ខែ)
Galaxy Note3 LTE=$515 (បង់រំលោះ@ $50ក្នុង១ខែ)
Galaxy Alpha LTE=$489 (បង់រំលោះ@ $45ក្នុង១ខែ)
Galaxy S5=$505 (បង់រំលោះ@ $48ក្នុង១ខែ)
Galaxy S5 LTE=$515 (បង់រំលោះ@ $50ក្នុង១ខែ)
Galaxy TabS 8.4=$422 (បង់រំលោះ@ $41ក្នុង១ខែ)
Galaxy Gear S =$305 (បង់រំលោះ@ $29ក្នុង១ខែ)
Galaxy Mega2=$299 (បង់រំលោះ@ $28ក្នុង១ខែ)
Galaxy Grand Prime=$205 (បង់រំលោះ@ $20ក្នុង១ខែ)
Galaxy Grand Prime LTE=$254 (បង់រំលោះ@ $25ក្នុង១ខែ)

image visit us: www.angkormeas.com
click like: Angkor Meas Phone Shop in Cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *