កម្មវិធីទូរស័ព្ទកំពូលទាំងដប់របស់ google ដែលមានប្រជាប្រិយខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុន google បានផលិតកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីៗជាច្រើន ​និងពេញនិយមខ្ពស់។Aviate​បានបង្ហាញសមត្ថភាពថ្មីលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។លើទូរស័ព្ទ Androidកម្មវិធី launcher មានទំនួលខុសត្រូវលើ Home screen          home screen ជាដើម។ទូរទៅក្នុងទូរស័ព្ទមាន Google launcher ដែលមានលក្ខណៈដូចជា hardware កំពូលរបស់ Samsung។

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទកំពូលៗ៖

 

1. Google Now Launcher

 

image

 

2. Yahoo Aviate Launcher

 

 image

  

3. Nokia Z Launcher

 

image

4. Buzz Launcher

 

 

 image

 

5. Nova Launcher

 

image

6. Apex

 image

7. Action Launcher Pro

image

8. ADW Launcher

 

 

9. Next Launcher

 

10. Zeam

 ប្រភព៖Google 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *