ទូរស័ព្ទចំឡែកប្រើ ដុំថ្ម 9 volt ស្រគួឆ្នាំងសាកបាន

ពេលខ្លះ អ្នក​អាច​ភ្លេច​យក​ឆ្នាំង​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​តាម​ខ្លួន ពេល​ទូរ​ស័​ពុ្ទ​អុ្ន​ក​អស់​ថ្ម​នោះ។ ជាពិសេស​ពេល​មានការ​ទំនាក់ទំនង​ផ្ញើរ​សារ ឬ​កំពុងនិយាយ​ទូរស័ព្ទ​ជាមួយ​ដៃគូរ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ​ទំនាក់ទំនង​អ្វី​សំខាន់​មួយ​នោះ​ស្រាប់តែ​ទូរស័ព្ទ​អស់​ថ្ម។ស​ម្រាប់​បញ្ហា​នេះ​ត្រូវបាន​គេ​ដោះស្រាយបាន​លើ​ម៉ូ​ដែល​ទំនើប Plan V

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ទូរ​ស័​ពុ្ទ​តូច​មួយ Flintu បានគិត​ឃើញ​គំនិត​ថ្មី​ក្នុងការ​រចនា និង​ផលិត​ទូរស័ព្ទ​មាន​សមត្ថ​ភា​ពិសេស Plan VPlan V ត្រូវបាន​គេ​ភ្ជាប់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​មាន​សមត្ថភាព​ទាញយក​ថាមពល​ថ្ម​ពី​ដុំថ្ម 9 volt ។ ដុំថ្ម 9 volt  ជា​ថាមពល​ប្រើ​ដើម្បី​បំពេញ​ថាមពល​ទូរស័ព្ទ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​បញ្ចប់​ការទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នកនៅពេលអ្នកភ្លេចយកឆ្នាំងសាកតាមខ្លួន។Plan V មាន​វត្តមាន​លើ​គេហទំព័រ Kickstarter និង​លើ​វ៉ិ​ប​សាយផ្សេងៗទៀត។

 image

ក្រុមហ៊ុន Flintu លើកឡើងថា“Plan V មាន​មុខងារ​ពិសេស​ពេលដែល​អ្នក​ភ្លេច​សាក​ថ្ម​មកពី​ផ្ទះ​នោះ អ្នកនឹង​អាចរ​កថា​ពល​បន្ថែម នៅពេលដែល​អ្នកត្រូវកា​រ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ចេញ​បន្ទាន់​នោះ ដុំថ្ម9 volt  អាចជួយ​អ្នក​បាន។

ប្រភព៖ Flintu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *