សេវាកម្មហៅចេញ បន្ថែមលើបណ្តាញផ្ញើរសារកំពុងវិវត្ត

image

 

កំណើនកម្មវិធីផ្ញើរសារលើទូរស័ព្ទមួយចំនួនដូចជា៖ WhatsApp      Viber telcos  សុទ្ធតែកំពុងបង្កើតសេវាកម្មសម្លេងដែលខុសពីសេវាកម្មស្នូលរបស់ខ្លួន។ សេវាកម្ម over-the-top (OTT) បានចាប់ផ្តើមប្រត្តិបត្តិការយ៉ាងពិសេសបន្ថែមលើការងារចាស់។

 

ក្រុមហ៊ុន Airtel  បានសម្រេចចិត្តចំណាយលើការបង្កើតពិធីបុណ្យ Santa Christmas  ហើយថែមទាំងបានប្រកាសពីការផលិតកម្មវិធីប្រើសេវាកម្មហៅចេញថ្មី VoIP ។ សេវាកម្មនេះបានផ្តោតសំខាន់លើការហៅចេញតាមរយះ Skype     Viber ។

 ពេលនេះមានវ៉ិបសាយ  Airtel ដែលលើគ្រប់គម្រោងទាំងអ៊ិនធើណេត និងទិន្ន័យទាំងអស់ មាននៅលើអ៊ិនធើណេត browser រួមទាំង  VoIP ផងដែរ។នៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្ម  VoIP ហួសពីការកំណត់នោះការហៅចេញរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានទាមទារបង់ប្រាក់បន្ថែម។  លើវ៉ិបសាយ Airtel បានឱ្យដឹងថា website.Based កំពុងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ស្តង់ដារ  ហើយរាល់ទំហំ GB ទិន្ន័យរបស់ VoIP លើបណ្តាញ 3G នឹងត្រូវបង់ថ្លៃ សម្រាប់បណ្តាញ 2G ក៏ដូចគ្នា  ប៉ុន្តែតម្លៃខុសគ្នាតាមប្រភេទបណ្តាញ។

ប្រភព៖ VoIP 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *