ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព

WinRAR SFX អាចដំណើរការបាននៅលើ PowerShell ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអាចចាប់បាន

ក្រុមហេគឃ័រទើបតែបន្ថែមនូវមុខងារវាយប្រហារថ្មីតាមរយៈ WinRAR self-extracting archives ដែលអនុញ្ញាតអោយពួកគេអាចធ្វើការដាក់បញ្ចូលនូវមេរោគ backdoors បានទៅលើប្រព័ន្ធដែលជាគោលដៅរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់Self-extracting archives (SFX) អាចបង្កើតនូវ  compression software ដូចជា WinRAR ឬ 7-Zip ដែលអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលដៅបាន។

Continue Reading