ព័ត៌មាន

2.7 ភាគរយនៃ Android 4.1 Jelly Bean ដំណើរការនៅលើ devices

         ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញ​ទូរលេខ​នៃ​ការនិយម​ប្រើ​ប្រ​ព័​ន្ឋ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍ Android ដែល​ទូរលេខ​នោះបាន​បង្ហាញថា​ប្រ​ព័​ន្ឋ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍ Android 4.1 Jelly Bean មាន​ប្រមាណ​ជា 2.7 ភាគរយ​ដែល​បាន​ដំណើរការ​នៅលើ device របស់​ពួកគេ។

        ក្រុមហ៊ុន​ក៏បាន​បញ្ជាក់បន្ថែម​ផងដែរ​ថា បើ​ធ្វើការ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​ទូរលេខ​នៃ​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នូ​វប្រ​ព័​ន្ឋ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍​លើកមុនៗមានការ​កើនឡើង​ដល់​ទៅ 1.8 ភាគរយ។

        សព្វថ្ងៃនេះ​ចំពោះ​ប្រ​ព័​ន្ឋ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍ Android $.0 Ice Cream Sandwich  ដំណើរការ​នៅលើ device របស់​ពួកគេ​មាន​ប្រមាណ​ជា  25.8 ភាគរយ បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​ខែ​មុន​ឃើញថា​មានការ​កើនឡើង 2.1 ភាគរយ។ចំណែកឯ​ប្រ​ព័​ន្ឋ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍ Honeycomb មាន​ចំនួន 1.8 ភាគរយ​នៃ​អ្នកប្រើប្រាស់ Android device ទាំងអស់៕

        ប្រភពៈ geeky gadget