របៀបប្រើ iPhone Camera Flash នៅពេល Call និង Alerts

លោកអ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយពីការបើក Camera Flash នៅពេលមាននរណាម្នាក់ Call មកនិងពេល​ Alerts។ នៅក្នុងជំនាន់ចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការ Updaten នូវ options មួយចំនួនរូមទាំង LED Flash…

Continue Reading