ព័ត៌មាន

កម្មវិធី WhatsApp ត្រូវបានហាមឃាត់នៅប្រទេសវៀតណាម

     ថ្មីៗនេះព័ត៌មានទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសស្តីពីប្រទេសវៀតណាមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើបញ្ហាប្រតិបតិ្តការនៃប្រតិបត្តិការបណ្តាញនៅលើវេទិកាអ៊ីនធើណែតដោយឥតគិតថ្លៃដូច ជាកម្មវិធី Viber Line ឬ WhatsApp ។ នេះជាការផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្ដិការនៃកម្មវិធី Viber Line ឬ WhatsApp នៅលើទឹកដីនៃប្រទេស វៀតណាមក្នុងគោលបំណង ដើម្បីការពារផល ប្រយោជន៍របស់បណ្តាញក្នុងស្រុក ។   លោក Jong Buhm នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន NHN របស់ប្រទេសវៀតណាម​​​​​​​​ដែលអង្គភាពគ្រប់គ្រង  ​   បណ្តាញរបស់លោក បាន ឱ្យដឹងថាការហាមប្រាមទាំងស្រុងមិនអាចកើតឡើងទេ​ ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមនឹងកំណត់ជម្រើសមួយឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាដូចជាការផ្តល់សេវា OTT ​ដើម្បីប្រតិបត្តិ កាប្រយោជន៍ ទៅវិញ ទៅមកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។​ ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះជាបញ្ហាសម្រាប់បណ្តាញទំព័រកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួន ឬបញ្ហា ប្រតិបត្តិការ នៃការផ្តល់សេវាព័ត៌មានសាធារណៈ និងបណ្តាញសង្គមពហុសាសន៍ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យ OTT ផ្ញើសារគឺត្រូវបាន ប្រើ ផងដែរ នៅក្នុងកិច្ច ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់ការគ្រប់គ្រងនៃព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺណែតឲ្យមានលក្ខណះល្អប្រសើរ​ និងការពារសិទ្ធិរបស់សហគ្រាសប្រទេសវៀតណាម ៕

    ប្រភព: kenh14.vn