ក្រុមហ៊ុន Apple បង្ហាញប្រព័ន្ធដំណើរប្រត្តិបត្តិការ Android 7.0.2 ថ្មី

     មុនពេលមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7  ឲ្យដំណើរការ ក្រុមហ៊ុនApple ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើផ្នែកមួយចំនួនផងដែរ ។ ហើយមុនពេលនោះទៀតប្រព័ន្ធ ដំណើរ ការ iOS 7.0.1 ដែលដាក់ឲ្យដំណើការជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone 5S និងទូរសព្ទ iPhone 5C បានប្តូទៅជាប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7.0.2 ដើម្បីឲ្យអ្នក ប្រើប្រាស់ងាយស្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់សោរ ប៉ុន្តែវានៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនតូចនៅលើម៉ាស៊ីន ។ បន្ថែមលើនេះទៀត ដើម្បីចាក់សោរអេក្រង់បានងាយស្រួល iOS7 ក៏អាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្តាចុច ចំឡែក ពិសេសក្នុងការបញ្ចូលលេខកូដផងដែរ  ។  អ្វីដែលប្លែកជាងនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7 មានសមត្ថភាពថ្មីជាមួយនឹង ទំហំថ្មី 14.7 MB  ដែលអាចទាញយក និងបញ្ចូល កម្មវិធី OTA Protecol បានផងដែរ ។ 

     ការចាក់សោរអេក្រង់ គឺជាវិធីសាស្រ្តតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យអ្នកការពារទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដែលកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើការ iOS 7 ។ ទាំងនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple បានព្យាយាមលើកបង្ហាញពីការចាក់សោរ ពិសេសជាមួយនឹងម្រាមដៃ ហើយក៏រួមជាមួយនឹងអេក្រង់ ID ពិសេសផងដែរ ។ 

 image

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *