ព័ត៌មាន

រូបភាព iPhone 6 បង្ហាញរាងកាន់តែទាក់ទាញ

    តាមពិតទាំងនេះគ្រាន់តែរូបភាពខ្លះៗបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងពីលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាព ។ ជាការពិតណាស់ទោះបីជាមិនទាន់បានឃើញផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែ រូបភាពរបស់ម៉ូដែល iPhone 6 ពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញជាខ្លាំង ។​

គំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ពិសេស

image

ការផ្តោតគំនិត

image

ភាពស្រស់សង្ហារ

image

កាន់តែមើលកាន់តែទាក់ទាញ

image

ពេញចិត្តពេលបានចាប់កាន់

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net