ព័ត៌មាន

Apple អាចអានសារបានរឺ?

ជាការពិតណាស់បើយោងតាមប្រភព  Ars Technica បានឲ្យដឹងថាវាពិជាមានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្តបទ ឬសារនោះ ។​ ទាំងនេះគឺជារឿងដែលស្មុគស្មាញ ហើយនៅពេលតម្លើងមិនដឹងថាវាដំណើការមានប្រសិទ្ធភាព ឬក៏អត់នោះទេ ។ imageចម្លើយដ៏អស្ចារ្យចេញពីបុគ្គលិកដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះបានបង្ហើបថា ពួកគេនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាមួយដើម្បីឲ្យម៉ូដែលថ្មីអាចអានសារបានយ៉ាងច្បាស់ ហើយល្អថែមទៀត ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne