A L T R O Z   N E W S

Nexus 8​ Android ល្បីល្បាញពេញគេហទំព័រ

រូបភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន  Googleដែលបានដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការ​ Android​ត្រូវបានបង្ហោះពេញវ៉ិបសាយ ជាមួយនឹងពាក្យចចាមអារាមថាជាម៉ូដែល...

អគ្គនាយកក្រុម Apple ចូលនិវត្តន៍

បន្ទាប់ពីធ្វើការបានរយៈពេល 23 ឆ្នាំ លោកLamiraux...

5 Nexus បង្ហាញនៅវៀតណាម

  Nexus 5 បាននាំមកនូវជាមួយអង្គប្រត្តិបត្តិការ  Quad-core...

Galaxy Note 10.1 សម្រាប់ឆ្នាំ 2014

Note 10.1 2014  បានបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ដែលមានទំហំ...

Samsung Galaxy Golden W2014

Samsung Galaxy Golden W2014...