ព័ត៌មាន

បំពង់បំពងសម្លេង Gramohorn II

 

Gramohorn II ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសដែលមានពីរខាងដើម្បីភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនរបស់ HTC One ដែលបានដើតួជាបាស់ដែលមិនធ្លាប់មាន ។

អ្វីដែលសំខាន់នោះវាមានតួនាទីបង្កើនហ្រ្វេកង់សម្លេងពីទាបមកខ្ពស់ និងជួយឲ្យការស្តាប់កាន់តែពិរសរណ្តំ ។

 

image

Gramohorn II មានពីរប្រភេទដែលត្រូវាបានបង្ហាញដោយក្រុមបច្ចេកទេស 3D ដែលមានតម្លៃ $ 1,600

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne