ព័ត៌មាន

ស្មាតហ្វូនមិនខ្លាចទឹក

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា  “Apple&#039s Reuse និង​ Recycling Program” ដែលមានន័យថាកម្មវិធីសម្រាប់ការផ្តល់​ជូនថ្មីជា​មួយនឹងការការទាញយកមក ប្រើប្រាស់ឡើងវិញដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹង​ផលិតផលរួម​មានៈ iPhone, iPad, Macbook ឬ Mac desktop ដែលអតិថិជនទទួលបានកាដូរជាច្រើន ។

 

 

image

កាលពីមុនរផលិតផលរបស់ Apple មិនអាចធន់នឹងការជ្រៀបទឹកបាននោះទេ ប៉ុន្តែឥលូវនេះវាមានការផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែផលិតផលទាំងនោះធន់ជាមួយការជ្រាបចូលនៃទឹក ។  

ដូច្នេះហើយលិតផលទាំងនោះប្រាកដជាទទួលបានការគាំទ្រ ហើយក៏មានតម្លៃកាន់តែពិសេជាងមុន ។

ប្រភពៈ  sohoa.vnexpress.ne