ព័ត៌មាន

បើសិនជាអ្នក តើរើសមួយណា?

សរុបៗលេងមានស្មាតហ្វូនមួយចំនួនពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពពិតមែន បើចង់ដឹងថាក្នុងនោះមានស្មាតហ្វូនអ្វីខ្លះ សូមពិនិត្យមើលរូបភាពដើម្បីដឹងថាមានអ្វីខ្លះ៖

Nokia Lumia 1020

image
 

Sony Xperia Z1

 
image

 

HTC One

 

image

 

Apple iPhone 5S

 
image

 

 

 

 

 

Nokia Lumia 1020

image

 

ប្រភព៖ sohoa.vnexpress.net