ព័ត៌មាន

Apple បង់ថ្លៃពិន័យ $ 666,000 នៅតៃវ៉ាន់

 

ដោយយោងតាមពត៌មានពាណិជ្ជកម្ម  Taiwan Fair Trade Commissionបានបញ្ចាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple  មិនមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់បណ្តាញតម្លៃ iPhone នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់នោះទេ ពេលដែលម៉ូដែលនេះបានផលិតរួចរាល់ ។  

image

 

ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មាន  Wall Street Journal ក្រុមហ៊ុន  Apple បានបំពានលើច្បាប់លេខ No. 18 នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹង់អ្នកលក់ចំនួនបីនាក់ដែលបានធ្វើការលើតម្លៃនេះ ។ ជាមួយនឹង ទំនួលខុសត្រូវរវាងសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ និងការបង្ហាញផលិតផល  Apple  នៅលើតៃវ៉ាន់ បានបង្ហាញឲ្យ ឃើញថា  Apple iPhone គឺរំពឹងនឹងទទួលបានទីផ្សារខ្ពស់បំផុត ។

 ដោយហេតុនេះហើយ  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ាន់ Taiwan Fair Trade Commission បានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple មិនបង្កើនតម្លៃនៅក្នុងការលក់ iPhone  ហើយបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាន​បញ្ចាក់ថាពួកគេនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន  $ 666,000  ។ 

ប្រភពៈsohoa.vnexpress.net